دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

آقای غلامحسین زیبا
37222668

شرح وظایف بخشدار مرکزی
 
1- حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت
2- ایجاد و حفظ هماهنگی بین ادارات و سازمانهای دولتی محل
3- نظارت بر تامین و فراوانی و مرغوبیت خواروبار و مایحتاج عمومی با جلب همكاری بخش خصوصی
4- مراقبت نسبت به امور آموزشی خاصه در امر تعلیمات ابتدائی و جلب همكاری اهالی در امر پیكار به بی سوادی
5- مراقبت در پیشرفت امور مربوط به تربیت بدنی و پیشاهنگی و همكاری در تهیه و تدوین زمین و وسایل مورد نیاز
6- نظارت در امر بهداشت و بهداری بویژه نسبت به بیماریهای همه گیر و ناشناخته واعلام فوری به فرمانداری و سازمانهای مسئول برای مبارزه و جلوگیری از شیوع بیماری با تشریک مساعی مسئولین امر
7- نظارت درامر کشاورزی و دامپروری
8- تشریک مساعی با مسئولان امر برای تشکیل و برقراری خانه های اصناف و فرهنگ روستایی
9- بررسی و تهیه پیشنهادهای لازم برای ایجاد موسسات عمومی و عام المنفعه
10- نظارت در ساختن راهها بویژه راههای فرعی و تاسیس پاركها ، باشگاهها و نظایر آن از طریق تشویق مردم به خودیاری
11 - مراقبت و تشریک مساعی در پیشرفت و حسن جریان امور مربوط به سازمانها و جمعیتهای خیریه
12- بررسی و تهیه پیشنهادهای لازم برای ایجاد واحدهای دولتی مورد نیاز در بخش به منظور رفع نقائض و احتیاجات واحدهای موجود
13- رسیدگی و اقدام نسبت به كلیه شكایات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوط با تمام گزارش به مقام مافوق و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و رفع شكایات شاكی باستثنا مواردی كه موضوع در صلاحیت مراجع قضائی است
14- نظارت در مسائل مربوط به ترفیه حال كارکنان دولت در سطح بخش از قبیل ایجاد باشگاهها و نظایر آن
15- تهیه و جمع آوری اطلاعات لازم درباره شناخت ماموریت جهت اداره آرشیو و گزارشهای وزارت کشور و كسب اطلاع درباره شخصیتهای محلی
16- تشویق و ترغیب مردم به امر خودیاری و مشاركت آنان در امور محلی و واگذاری كار مردم به مردم
17- سرکشی مرتب به كلیه دهات واقع در حوزه بخش و اطلاع از نیازمندیهای ساکنان روستاها و کوشش در تامین خواسته های آنان
18- انجام انتخابات انجمن شهرستان، انجمن شهر و انجمن ده طبق قانون و آئین نامه های مربوطه
19- انجام سایر امور انتخاباتی طبق وظایفی كه در قوانین مربوط مقرر است
20- بررسی و مراقبت درباره آموزش ضمن خدمت كارکنان بخشداری و حوزه بخش و تهیه پیشنهاد لازم برای بالا بردن سطح مهارت و كارائی آنان
21- اجرای وظایفی كه قانون وظیفه عمومی بعهده بخشداران محول کرده است
22- مراقبت در حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال
23- تشکیل مرتب شورای عمرانی بخش برای اجرای وظایف مقرره و همچنین شورای اداری بخش ازنظر هماهنگ کردن فعالیتهای دستگاههای دولتی در جهت سیاست عمومی دولت
24- نظارت در امور شهرداریها ی حوزه بخش طبق قانون شهرداری
25- نظارت در ایجاد سرویسهای حمل و نقل بین دهات حوزه بخش و مراقبت در امر راهنمایی و رانندگی و موسسات حمل و نقل در حدود آئین نامه های مذهبی
26- انجام وظایف مربوط به تشریفات و برگزاری جشنهای ملی و اعیاد مذهبی
27- ایجاد تسهیلات در بازدیدهای شخصیتهای داخلی و خارجی از حوزه بخش و انجام تشریفات مربوطه
28- مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه و گزارش رفت و آمد آنان به مقام مافوق

29- انجام وظایفی كه قوانین و مقررات مربوط درباره اتحادیه ها و باشگاهها و مجامع امثال آنها برای بخشدار مقرر داشته است
30- مراقبت در حسن جریان امور اداری و دفتر بخشداری و انجام سریع و دقیق دستورهای اداره كه از طرف مقامات مافوق صادر گردیده است
31- بررسی و برآورد اعتبارات مورد نیاز بر حسب دستورالعملهای ابلاغی از طرف استانداری به مقامات مربوطه طبق مقررات و تسلیم و نگهداری حسابهای مربوطه
32- گزارش وقایع بخش به فرمانداری بطور مرتب
33- اجرای وظایفی كه قانون نظام صنفی بعهده بخشدار محول کرده است
34- نظارت در ساختن راه های فرعی و تأسیس پارکها،باشگاه ها و نظایر آناز طریق همکاری با مسئولان امر و تشویق مردم به همکاری
35- نظارت در حفظ ابنیه و آثار ملی و باستانی از طریق تشریک مساعی با مسئولان امر
36- نظارت در انجام انتخابات مجلس و سایر انتخابات مربوطه طبق قوانین و مقررات
37- صدور دستور در حفظ انتظامات و جلوگیری از پیشامدهای نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسیب دیدگان
38- انجام مراسم رسمی در اعیاد ملی و مذهبی و سایر تشریفات معموله
39- مراقبت دقيق از اوضاع سیاسی محل مأموریت و اتخاذ تصمیمات لازم بر اساس قوانین و مقررات مربوط
40- مراقبت کلی در بهبود و پیشرفت امور آموزشی ، اجتماعی ، اقتصادی و بهداشت و درمان حوزه مأموریت
41- نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی محل و نظارت بر حسن جریان طرح های مربوط و همچنین نحوه تقسیم اعتبارات طرح های عمرانی با در نظر گرفتن اولویت ها
42- تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم در مورد تعداد روستاها ، انجمن ها و ... و شناخت حوزه مأموریت و آشنایی با موقعیت جغرافیایی محل از نظر سیاسی و انتظامی و اقلیمی
43- همکاری با فرماندار در اعمال نظارت بر اقدامات واحدهای اداری در سطح فرمانداری
44- همکاری با فرماندار در زمینه وظایف محوله به فرمانداری
45- وظایفی مشابه وظایف فرماندار اما در سطح بخش


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )