سه شنبه 03 بهمن 1396

آقایان محمد محمدی و پیام قانون
37222004-37222322
 
شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و آموزش
 
1-  راه اندازی و پیگیری امور شبکه اتوماسیون اداری
2- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق  
3- پیگیری امورات مرتبط به اتوماسیون اداری با فرماندار محترم
4- پیگیری و تشکیل جلسه آموزشی در خصوص شبکه اتوماسیون اداری
5- مراقبت در حفظ و نگهداری از رایانه ها و رفع نواقص آنها
6- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مافوق
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :