سه شنبه 03 بهمن 1396

خانم فرخنده یوسفی
37222004-37222322

شرح وظایف ماشین نویس
 
1- تایپ نامه ها،گزارشات،صورتجلسات و بخشنامه ها و سایر مطالب اداری از روی پیش نویس های خطی و یا چاپی
2- مطالعه مطالب تایپ شده و انطباق آن ها با پیش نویس ها و یا نسخ اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم
3- ارسال نامه ها از طریق اتوماسیون اداری به مافوق
4- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :